Mgr. Kateřina Chaloupková

Nabízím Vám a Vašim dětem nové techniky a přístupy v oblasti prevence a nápravy specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) pomocí různých nápravných a stimulačních cvičení. Péče je vždy ve spolupráci s psychologem, neurologem či fyzioterapeutem cíleně zaměřena na individuální potřeby dítěte.

  • Náprava grafomotoriky - správné návyky a úchop psacího náčiní při psaní. Vhodné pro předškoláky a mladší školáky.
  • Maxík – stimulační program. Vhodný pro předškoláky, děti s odloženou školní docházkou a děti s potížemi v učení v 1.a 2. ročníku základní školy. Program je zaměřen na nácvik nových pohybových stereotypů, grafomotorických a komunikačních dovedností, posilování zrakového, sluchového a prostorového vnímání.
  • HYPO - stimulační program pro děti předškolního věku, s odkladem školní docházky a žáky 1. tříd. Cvičení posiluje koncentraci pozornosti, zrakovou a sluchovou paměť, rozvíjí myšlení, řeč, zrakové, sluchové a prostorové vnímání, matematické představy.
  • Percepční a motorická oslabení – program koriguje a rozvíjí oslabené funkce důležité pro učení psaní, čtení a počítání. Rozvíjí: zrakové, sluchové a prostorové vnímání, pozornost, paměť, řeč, matematické představy, jemnou motoriku, souhru pohybů a rytmicity, propojuje poznávací a motorické složky. Program je vhodný pro školáky.
  • Trénink fonematického uvědomování podle Elkonina – „V krajině slov a hlásek“ – ucelený program je určen pro předškoláky a děti s logopedickými vadami (dyslálií , vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči). Rozvíjí jazykový cit a specifické jazykové schopností důležité pro budoucí nácvik čtení a psaní.
  • Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky – test umožňuje u předškoláků na konci docházky do MŠ nebo po nástupu do 1. třídy určit rizika poruchy učení.
  • Reedukace matematiky a českého jazyka – aneb: „Jak na matematiku a český jazyk?“ - nápravná cvičení z českého jazyka a matematiky (pomůcky, nácvik početních operací, čtení, pravopisná cvičení,…).

O sobě

Žiji v Praze. Jsem vdaná, mám dva syny.

Vzdělání

Technická univerzita v Liberci – obor speciální pedagogika.

Státní zkoušky

speciální pedagogika, předškolní pedagogika, surdopedie, logopedie, německý jazyk.

Absolvované kurzy a semináře akreditované MŠMT

Grafomotorika: Aby se jim dobře psalo, Hrajeme si s hříbátkem.

Stimulační programy: Metoda dobrého startu, Maxík, HYPO, Trénink fonematického uvědomování podle Elkonina – „V krajině slov a hlásek“.

Jiné: Specifické poruchy učení a chování, Percepčně motorický trénink, Reedukace matematiky, Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky, Diagnostika dyskalkulie, Je možné diagnostikovat dyslexii v předškolním věku?

Praxe: učitelka mateřské školy, lektorka německé jazyka, asistent pedagoga, soukromý speciální pedagog.

Kontakt
Mgr. Kateřina Chaloupková
E-mail: kchaloupkova@centrum.cz
Tel.: 773 905 777
www.poruchyuceni.cz